Cruiser Class 1 & 2 Friday 2nd September 2022

Start: BSC Line@ 12:05

SHORT POLE REACH (P)
Fairway no 5(P)
Finish: BSC Line

 

Cruiser Class 5 Friday 2nd September 2022

Start: BSC Line @ 12:10

SHORT POLE REACH (P)
Finish: BSC Line

 

Cruiser Class 6 Friday 2nd September 2022

Start: BSC Line @ 12:15

SHORT POLE REACH (P)
Finish: BSC Line

 

RS Elite Friday 2nd September 2022

Start: Pile House @ 12:20

OUTER CROUCH 4 (P)
HOLLIWELL POINT (S)
OUTER CROUCH 3 (P)
Finish: Pile House

International Dragon Friday 2nd September 2022

Start: Pile House @ 12:25

OUTER CROUCH 4 (P)
HOLLIWELL POINT (S)
OUTER CROUCH 3 (P)
Finish: Pile House

 

Squib Friday 2nd September 2022

RACE 1

Start: Pile House @ 12:40

HOLLIWELL (P)
REDWARD (P)
HOLLIWELL (P)
Finish: Pile House

RACE 2

Start: Pile House @ ASAP

CLARKS (P)
PINTO (P)
CLARKS (P)
Finish: Pile House

R.C.O.D Friday 2nd September 2022

Start: Pile House @ 13:05

PINTO (P)
CLARKS (P)
PINTO (P)
RON PIPE (P)
PINTO (P)
HOLLIWELL (P)
Finish: Pile House

 

 

 

R.B.O.D Friday 2nd September 2022

RACE 1

Start: Pile House @ 13:10

Rubber Ball (Formerly Greenward)(S)
WALLASEANESS (P)
PINTO (P)
Finish: Pile House

RACE 2

Start: Pile House @ ASAP

Rubber Ball (Formerly Greenward)(S)
HORSE SHOAL (P)
REDWARD (P)
Finish: Pile House

E.C.O.D Friday 2nd September 2022

Start: Pile House @ 13:15

Rubber Ball (Formerly Greenward)(S)
CROW (P)
RON PIPE (P)
Finish: Pile House